corner
Καταστατικό
Παρασκευή, 25 Ιούλιος 2008 11:08


ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
Του Αθλητικού Σωματείου με την επωνυμία

«ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ»

ΑΡΘΡΟ 1
ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ

Ιδρύεται Αθλητικό Σωματείο με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ». Έδρα του Σωματείου ορίζεται η πόλη της Καστοριάς

ΑΡΘΡΟ 2
ΓΝΩΡΙΣΜΑ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ

Το Σωματείο χρησιμοποιεί σαν διακριτικό γνώρισμα την επωνυμία για το εσωτερικό «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ» και με την συνοπτική μορφή Σ.Ο.Δ.Κ και για το εξωτερικό τον τίτλο CLUB OF MOUNTAIN ACTIVITIES OF KASTORIA και με την συνοπτική μορφή C.M.A.K
Η σφραγίδα του σωματείου αποτελείται από το περίγραμμα του νομού Καστοριάς με ένα βουνό στο κέντρο του και από την επωνυμία του σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 3
ΣΚΟΠΟΙ
Σκοποί του σωματείου είναι:
 • Α) Η ενασχόληση των μελών και αθλητών του με τα αθλήματα της
 1. Ορειβασίας – Αναρρίχησης
 2. Ορειβατικού σκι – χιονοσανίδας
 3. Ορεινής ποδηλασίας (mountain bike)
 4. Ορεινό τρέξιμο (trail running)
 5. Κατάβαση ποταμών (Rafting – kayak)
 6. Αλεξίπτωτο Πλαγιάς (parapente)
 7. Διάσχιση Φαραγγιών (canyoning)

 • Β) Η με κάθε νόμιμο μέσο διάδοση των παραπάνω αθλημάτων και των συναφών με αυτά, αλλά και γενικά των αθλημάτων που λαμβάνουν χώρα στον ορεινό χώρο με την προϋπόθεση ότι δεν προξενούν βλάβη σε αυτόν.

 • Γ) Η προστασία του ορεινού χώρου και η διάδοση της αγάπης και του σεβασμού προς αυτόν.
  Για την επίτευξη των σκοπών του το σωματείο αναλαμβάνει, την διοργάνωση αγώνων για τα παραπάνω αθλήματα, την διοργάνωση εκδηλώσεων – αναβάσεων – δραστηριοτήτων σχετικών με τα παραπάνω αθλήματα, την διοργάνωση αποστολών σε βουνά της Ελλάδας αλλά και του εξωτερικού, την διοργάνωση σχολών εκπαίδευσης σχετικών με τα παραπάνω αθλήματα, αλλά και την με κάθε μέσο προώθηση της γνωριμίας του κοινού με τις παραπάνω ορεινές δραστηριότητες ( προβολές φωτογραφιών και βίντεο, εκθέσεις , διαλέξεις, δημιουργία ιστοσελίδας στο διαδίκτυο, κ.α.)

ΑΡΘΡΟ 4
ΜΕΛΗ - ΕΓΓΡΑΦΗ

Τα μέλη του σωματείου είναι Τακτικά και Αθλούμενα.
Τακτικά μέλη του σωματείου εγγράφονται ύστερα από αίτηση τους και με σύμφωνη απόφαση του Δ.Σ., άτομα ηλικίας τουλάχιστον 18 ετών, και είναι πρόθυμοι να βοηθήσουν στην δραστηριότητα και τους σκοπούς του σωματείου. Τα ιδρυτικά μέλη λογίζονται σαν τακτικά.
Τα μέλη του σωματείου, πλην των ιδρυτικών, μετά πάροδο ενός (1) έτους από την εγγραφή τους, αποκτούν δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα του σωματείου.
Αθλούμενα μέλη είναι οι αθλητές του σωματείου. Εγγράφονται με φροντίδα του Δ.Σ. ως αθλητές στην ομοσπονδία του αθλήματος στο οποίο συμμετέχουν και αποκτούν κάρτα αθλητή. Δεν έχουν δικαίωμα ψήφου στις συνεδριάσεις της γενικής συνέλευσης εκτός αν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και αποκτήσουν την ιδιότητα του τακτικού μέλους.
Δεν επιτρέπεται επίσης να είναι μέλη οι αθλητές του Σωματείου ,με την εξαίρεση του άρθρου 3 παρ. 5 του Ν. 2725/1999, καθώς και το προσωπικό του ή όσοι παρέχουν υπηρεσίες ή έργο με αμοιβή για όσο χρόνο διαρκεί η παραπάνω σχέση και για ένα χρόνο μετά τη λήξη της. Τέλος απαγορεύεται να είναι μέλη όσοι έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 3 παρ. 1 του ν. 2725/99 καθώς και όσοι εμπίπτουν στις υπόλοιπες διατάξεις του ίδιου άρθρου.
Δεν επιτρέπεται να είναι μέλη του Σωματείου οι εν ενεργεία προπονητές των αθλημάτων που καλλιεργούνται από το Σωματείο.
Για να γίνει κάποιος μέλος του Σωματείου πρέπει να υποβάλει γραπτή αίτηση προς το Δ.Σ. με την οποία να ζητά την εγγραφή του στο Μητρώο των μελών. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από την πρόταση δύο τακτικών μελών του Σωματείου. Στην αίτηση αυτή αναγράφονται υποχρεωτικά το ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας. Με την αίτηση θα γίνει ανεπιφύλακτη αποδοχή των διατάξεων του καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης.
Αν η αίτηση απορριφθεί, ή μέσα σε τρεις μήνες από την υποβολή της, δεν έχει συζητηθεί και μέσα σε δέκα (10) μέρες από την παρέλευση των τριών μηνών δεν έχει γνωστοποιηθεί στον αιτούντα η απόφαση του Δ. Σ. ο αιτών δικαιούται να προσφύγει στο αρμόδιο Ειρηνοδικείο και να ζητήσει την εγγραφή του στο Σωματείο.
Τα τακτικά μέλη πρέπει να προκαταβάλουν τις συνδρομές τουλάχιστον προ έξι μηνών.

ΑΡΘΡΟ 5
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ


Τα μέλη που συμμορφώνονται με τις διατάξεις του καταστατικού και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, δικαιούνται εφόσον είναι ταμιακά εντάξει, να συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις, να ελέγχουν μέσα σε αυτές τις πράξεις και παραλείψεις της Διοίκησης, να εκλέγουν και να εκλέγονται μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής, να ψηφίζουν στις Γενικές Συνελεύσεις, να ενημερώνονται τακτικά για την πορεία των υποθέσεων του Σωματείου, να παρακολουθούν χωρίς δικαίωμα ψήφου τις συνεδριάσεις του Δ. Σ., και γενικά να απολαμβάνουν κάθε ωφέλεια και εξυπηρέτηση που νόμιμα επιδιώκεται από το Σωματείο.

ΑΡΘΡΟ 6
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

Τα μέλη του Σωματείου έχουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις :

 1. Να πειθαρχούν στις διατάξεις του καταστατικού , στις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Δ. Σ.
 2. Να καταβάλουν τις τακτικές συνδρομές και έκτακτες εισφορές τους γενικά να εκπληρούν κάθε οικονομική τους υποχρέωση προς το Σωματείο.
 3. Να μην αντιδρούν στους σκοπούς και τις επιδιώξεις του Σωματείου.
 4. Να συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις και σε όλες γενικά τις εκδηλώσεις του σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 7
ΕΙΣΦΟΡΕΣ

 1. Η τακτική ετήσια συνδρομή των μελών καθορίζεται στο ποσό των 10 ευρώ. Το δικαίωμα εγγραφής καθορίζεται στο ποσό των 5 ευρώ. Η Γενική Συνέλευση με απόφαση της μπορεί να αυξομειώνει τα παραπάνω ποσά.
 2. Οι έκτακτες εισφορές των μελών δεν μπορεί να υπερβούν το 70% των κατ’ έτος τακτικών ετησίων εισφορών και αποφασίζονται από τη Γενική Συνέλευση με πλήρη αιτιολογημένη απόφαση για την επιδίωξη των σκοπών του Σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 8
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Τα μέλη του Σωματείου παραβαίνουν τις υποχρεώσεις τους, υπόκεινται στις ακόλουθες πειθαρχικές κυρώσεις:

 • Μέλη που καθυστερούν τη εκπλήρωση των οικονομικών τους υποχρεώσεων περισσότερο από 1 έτος, δεν δικαιούνται να συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις, ούτε να εκλέγουν ή να εκλέγονται από διάφορα όργανα του Σωματείου.
 • Για απλά πειθαρχικά παραπτώματα το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να κάνει γραπτή επίπληξη.
 • Για βαρύτερα πειθαρχικά παραπτώματα το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να επιβάλλει προσωρινή αποβολή μέχρι ένα εξάμηνο.
  Κάθε μέλος που αρνείται να εκτελέσει απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αναλαμβάνει την υποχρέωση να λογοδοτήσει σε αυτήν.

ΑΡΘΡΟ 9
ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

Τα μέλη του Σωματείου διαγράφονται από το μητρώο των μελών μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις μετά αιτιολογημένη πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου και απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

 • Τα μέλη που καθυστερούν τις εισφορές τους για περισσότερο από 2 έτη και προς τα οποία ο Ταμίας του Σωματείου έχει κάνει γραπτή, υπόμνηση , διαγράφονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο όμως επανεγκρίνει την εγγραφή τους μόλις τακτοποιηθούν ταμειακά.
 • Δεν συμμορφώνονται με το καταστατικό, τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και της Διοίκησης του Σωματείου
 • Τα μέλη μπορούν να αποχωρήσουν οποτεδήποτε από το Σωματείο, υποβάλλοντας γραπτή αίτηση διαγραφής.
  Κάθε μέλος που διαγράφεται από το Σωματείο, εξακολουθεί να ευθύνεται για τις υποχρεώσεις που είχε αναλάβει στην διάρκεια που ήταν μέλος.

ΑΡΘΡΟ 10
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ

Απαγορεύεται για σωματείο να ασκεί κερδοσκοπική δραστηριότητα. Μπορεί όμως, χωρίς την επιδίωξη κέρδους, γενικά να λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο προς επιτέλεση του επιδιωκόμενου σκοπού.

ΑΡΘΡΟ 11
ΠΟΡΟΙ

Πόροι του Σωματείου είναι:

 • Τα δικαιώματα εγγραφής και οι εθελούσιες εισφορές των μελών.
 • Τα εισοδήματα από την αξιοποίηση της περιουσίας του Σωματείου.
 • Τα έσοδα από διάφορες, κληρονομιές, κληροδοσίες καθώς και από διάφορες εκδηλώσεις και εορτές.
 • Τυχόν παροχές από τρίτους σε χρήμα ή σε είδος, εφόσον γίνονται επώνυμα και δεν προέρχονται από πήγες που απαγορεύει ο νόμος.

ΑΡΘΡΟ 12
ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Όργανα του Σωματείου είναι :

 1. Η Γενική Συνέλευση των μελών
 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο
 3. Η Ελεγκτική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 13
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του Σωματείου και αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν έχει ανατεθεί από το νόμο ή το παρόν καταστατικό σε άλλα όργανα. Αποφασίζει και για οποιαδήποτε ζητήματα, μετά από απόφαση της απόλυτης πλειοψηφίας του αριθμού των μελών της. Η Γενική Συνέλευση ασκεί τον έλεγχο και την εποπτεία στα άλλα όργανα του Σωματείου.
Αποκλειστική αρμοδιότητα η Γενική Συνέλευση έχει :

 • Να κρίνει τον απολογισμό του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου.
 • Να εκλέγει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
 • Να εκλέγει τα μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής και της Εφορευτικής Επιτροπής.
 • Να αποφασίζει για την αλλαγή του σκοπού του Σωματείου.
 • Να αποφασίζει για την έγκριση του Προϋπολογισμού, του Απολογισμού και του Ισολογισμού του Σωματείου και να κρίνει για την απαλλαγή ή όχι του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη με βάση την έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής.
 • Να αποφασίζει για κάθε τροποποίηση του καταστατικού.
 • Να αποφασίζει για την διάλυση του Σωματείου.
 • Να αποφαίνεται οριστικά και αμετάκλητα επί ζητημάτων πειθαρχικής δίωξης μελών του Σωματείου.

Κατά την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι να εκλεγεί Προεδρείο.
Το Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης είναι τριμελές και αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Γραμματέα, και τον Έφορο.
Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κηρύσσει την έναρξη και την λήξη αυτής. Διευθύνει τη συνεδρίαση ( καθορίζει το χρόνο ομιλίας ) με την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης δίνει τον λόγο κατά προτεραιότητα και τον αφαιρεί σε περίπτωση υπέρβασης του χρόνου ομιλίας εκτός θέματος ή παρεκτροπής.
Παραδίδει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης στο Δ. Σ. αφού υπογραφούν από τον ίδιο, το γραμματέα και τον έφορο.

ΑΡΘΡΟ 14
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Στη Γενική Συνέλευση μπορούν να πάρουν μέρος όλα τα ταμειακά ενήμερα μέλη. Ενήμερα μέλη γίνονται και όσα τακτοποιήσουν τις ταμιακές του εκκρεμότητες κατά την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης και πριν την έναρξή της.
Απαγορεύεται η συμμετοχή μέλους στη Γενική Συνέλευση με οποιοδήποτε είδος εξουσιοδότησης, εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά.
Η Γενική Συνέλευση διακρίνεται σε Τακτική και Έκτακτη.
Η Τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται μέσα στο πρώτο τρίμηνο του κάθε χρόνου από το Διοικητικό Συμβούλιο.
Η πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση θα συγκληθεί εντός 2 μηνών από την έγκριση του παρόντος καταστατικού.
Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται οποτεδήποτε αυτό κριθεί αναγκαίο από το Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου το Σωματείο να λάβει αποφάσεις για σοβαρά θέματα ή ζητηθεί έγγραφα, με σχετική αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο, στην οποία αναφέρεται υποχρεωτικά το θέμα ή τα θέματα για λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση και η οποία αίτηση να υπογράφεται από το ένα πέμπτο ( 1/ 5 ) τουλάχιστον των ταμειακά ενήμερων μελών.
Η πρόσκληση για την Τακτική και Έκτακτη Γενική Συνέλευση γίνεται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, υπογράφεται δε υποχρεωτικά και από τον Γενικό Γραμματέα, ο οποίος φροντίζει για να λάβουν γνώση τα μέλη του Σωματείου:

 • Δεκαπέντε ( 15 ) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που έχει συγκληθεί η πρώτη Τακτική ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση και
 • μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημέρα που υποβλήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η αίτηση μελών για σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Σε περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο δεν καλέσει μέσα στην προθεσμία αυτή την Έκτακτη Γενική Συνέλευση, αυτή συγκαλείται με την φροντίδα ενός ή περισσοτέρων από τους αιτούντες ή ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 96 Α. Κ.
Η πρόσκληση περιλαμβάνει την ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης καθώς και των ακριβή τόπο και χρόνο, στον οποίο αυτή θα συγκληθεί.
Θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης συζητούνται μόνο μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 15
ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Εφόσον ο νόμος δεν ορίζει διαφορετικά κατά τη Γενική Συνέλευση, οι αποφάσεις λαμβάνονται ως ακολούθως:

 • Πάντοτε με ψηφοφορία και ποτέ δια βοής. Είναι μυστική κάθε ψηφοφορία που αναφέρεται σε εκλογές για Διοικητικό Συμβούλιο, Ελεγκτική, Εφορευτική , Επιτροπή.
 • Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων.


ΑΡΘΡΟ 16
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Εφ’ όσον ο νόμος δεν ορίζει διαφορετικά:

 • Για να ληφθεί απόφαση για την τροποποίηση του καταστατικού του Σωματείου απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον του ενός δευτέρου (1/2) των ταμειακά τακτοποιημένων μελών και η πλειοψηφία των τριών τετάρτων(3/4) των παρόντων.
 • Για να ληφθεί απόφαση στα θέματα της διάλυσης του Σωματείου , απαιτείται η παρουσία στη Γενική Συνέλευση των τριών τετάρτων (3/4) των ταμειακά τακτοποιημένων μελών και η πλειοψηφία των τριών τετάρτων των παρόντων.
 • Για να ληφθεί απόφαση για μεταβολή του σκοπού του Σωματείου, απαιτείται η συναίνεση όλων των μελών.
 • Οι ενστάσεις και οι διαμαρτυρίες κατά των αποφάσεων του Δ.Σ. υποβάλλονται προς την Γενική Συνέλευση των μελών, αποκλειόμενης της προσφυγής σε άλλες διοικητικές ή δικαστικές αρχές πριν αποφανθεί γι’ αυτές η Γενική Συνέλευση.


ΑΡΘΡΟ 17
ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

Οι αρχαιρεσίες του Σωματείου για τη ανάδειξη 9 μέλους Δ. Σ. και ενός αναπληρωματικού, του Σωματείου διενεργούνται κάθε τρία χρόνια με μυστική ψηφοφορία και με ψηφοδέλτια.
Ο τόπος και ο χρόνος διεξαγωγής των εκλογών ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. (20) είκοσι ημέρες πριν τη λήξη της θητείας των οργάνων , για τα οποία θα γίνουν αρχαιρεσίες.
Με τη ευθύνη του Δ.Σ. τυπώνοται τα ψηφοδέλτια και παραδίδονται στην εφορευτική επιτροπή η οποία εκλέγεται.
Μετά το τέλος της ψηφοφορίας γίνεται η καταμέτρηση και το άνοιγμα των φακέλων και ακολουθεί η διαλογή των ψηφοδελτίων. Μέλη του Δ.Σ εκλέγονται οι υποψήφιοι που έλαβαν τον μεγαλύτερο αριθμό ψήφων.
Κανείς δεν μπορεί να συμμετέχει ταυτόχρονα σαν υποψήφιος για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Ελεγκτική Επιτροπή.
Μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος των εκλογών η Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει το σχετικό πρακτικό το οποίο αφού υπογραφεί το παραδίδει στο γενικό γραμματέα του απερχομένου Δ.Σ. προς φύλαξη στο αρχείο του Σωματείου.
Σε περίπτωση κενώσεως έδρας αυτή καλύπτεται από το αναπληρωματικό μέλος. Εφόσον δεν υπάρχει αναπληρωματικό μέλος διενεργούνται το ταχύτερο δυνατό συμπληρωματικές αρχαιρεσίες για τον υπόλοιπο χρόνο λήξεως της θητείας του Δ.Σ.


ΑΡΘΡΟ 18
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το Σωματείο διοικείται από 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται με τριετή θητεία μετά από καθολική ψηφοφορία και αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία, τον έφορο ορειβασίας – αναρρίχησης, τον έφορο δραστηριοτήτων, τον έφορο υλικού και 2 μέλη, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο προηγούμενο άρθρο.
Το Διοικητικό Συμβούλιο που προέρχεται από τις εκλογές για ανάδειξη οργάνων Διοίκησης, συνέρχεται σε πρώτη συνεδρίαση μέσα σε δέκα (10) ημέρες από οριστικοποίηση των αποτελεσμάτων με τη φροντίδα Συμβούλου που έχει συγκεντρώσει το μεγαλύτερο αριθμό ψήφων, ο οποίος και προεδρεύει της πρώτης συνεδρίασης του Δ.Σ. κατά την οποία το Δ.Σ. με μυστική ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία, εκλέγει τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία και τα μέλη του Δ.Σ . Τα αξιώματα του Προέδρου, του Αντιπροέδρου , του Γραμματέα και του Ταμία δεν μπορεί να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο.
Τα μέλη του Δ.Σ. είναι αλληλέγγυα υπεύθυνα απέναντι στο Σωματείο για κάθε ζημία που τυχόν θα προέλθει σ’ αυτό έκτος αν με διαφωνία τους διαχωρίσουν της ευθύνες ή δεν παραβρέθηκαν στη λήψη της σχετικής απόφασης γεγονότα που πρέπει να αποδεικνύονται από τα πρακτικά συνεδριάσεων του Δ.Σ.
Τα μέλη του Δ.Σ. δεν μπορούν να προσφέρουν στο Σωματείο εξαρτημένη εργασία ούτε μπορούν να συνάπτουν σύμβαση έργου και δικαιούνται αμοιβής.
Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μεν, μία φορά κάθε τρεις μήνες, ύστερα από πρόσκληση από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα η οποία γνωστοποιείται 48 ώρες τουλάχιστον νωρίτερα, και έκτακτα όποτε παραστεί ανάγκη ή να το ζητήσουν έγγραφα 3 τουλάχιστον μέλη του Δ.Σ αναφέρονται και τα θέματα της. Σ’ αυτή την περίπτωση ο πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέσει το Δ.Σ. μέσα σε δύο ημέρες. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντες τουλάχιστον πέντε (5) σύμβουλοι. Οι αποφάσεις παίρνονται με φανερή ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του. Σε περίπτωση ισοψηφίας το θέμα επανέρχεται πρώτο στην ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης. Αν για το θέμα επέλθει και πάλι ισοψηφία, υπερισχύει η άποψη με την οποία τάχθηκε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Για προσωπικά ζητήματα η ψηφοφορία γίνεται μυστική και σε περίπτωση ισοψηφίας η πρόταση απορρίπτεται.
Περίληψη της συζήτησης και οι αποφάσεις που λαμβάνονται γράφονται στο βιβλίο Πρακτικών του Δ.Σ. Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί υπεύθυνα τον Σωματείο και διαχειρίζεται την περιουσία του σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού, εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και αποφασίζει για κάθε θέμα το οποίο στοχεύει στην εκπλήρωση των επιδιωκόμενων σκοπών.
Το Διοικητικό Συμβούλιο επίσης:

 • Συντάσσει και υποβάλει προς έγκριση στην Γενική Συνέλευση, τον ετήσιο απολογισμό, ισολογισμό και προϋπολογισμό.
 • Αποφασίζει και εγκρίνει κάθε είδους δαπάνες για την λειτουργία του Σωματείου μέσα στα πλαίσια του προϋπολογισμού που έχει εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση. Το Δ.Σ. μπορεί με ευθύνη του λόγω εξαιρετικής ή επείγουσας ανάγκης και με την προϋπόθεση της έγκρισης από την Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί, να προβεί σε δαπάνη που δεν προβλέπεται στον ψηφισμένο προϋπολογισμό ή να κάνει υπέρβαση προϋπολογισμένης δαπάνης, με τον περιορισμό όμως ότι οι δαπάνες αυτές δεν μπορούν να υπερβούν στο σύνολό τους το 1/10 του προϋπολογισμού. Στην περίπτωση όμως αυτή, η απόφαση λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων στην συνεδρίαση μελών του Δ.Σ. ευρισκομένου σε απαρτία.
 • Συγκαλεί με απόφασή του τις Γενικές Συνελεύσεις των μελών και εκτελεί τις αποφάσεις τους.
 • Φροντίζει για την τήρηση του καταστατικού και συγκροτεί επιτροπές από μέλη, υποβοηθητικές του έργου του.

Κάθε μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει σε έξι (6) συνεχείς τακτικές συνεδριάσεις του Δ.Σ. αδικαιολόγητα, παρ’ όλο που κλήθηκε έγγραφα από τον Πρόεδρο, θεωρείται παραιτημένο και τη θέση του παίρνει ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ο πρώτος κατά σειρά από τα αναπληρωματικά μέλη.
Όταν το νέο Δ.Σ. αναλάβει τα καθήκοντά του, το προκάτοχό του παραδίδει σ’ αυτό το αρχείο, τη σφραγίδα και όλα τα σχετικά, με το τακτικό πρωτόκολλο που φυλάγεται στα αρχεία του Σωματείου

ΑΡΘΡΟ 19
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί το Διοικητικό Συμβούλιο και τον Σωματείο ενώπιον των Δικαστηρίων και όλων γενικά των Κρατικών Αρχών σε όλες τις σχέσεις και διαφορές με τρίτους.
Συγκαλεί, προεδρεύει και γενικά διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. καθορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και τα εισάγει σε ψηφοφορία, δίνει και αφαιρεί τον λόγο, κηρύσσει την έναρξη και λήξη των συζητήσεων και συνεδριάσεων, εκτελεί τις αποφάσεις του Δ.Σ. , υπογράφει μαζί με τον Γραμματέα γενικά όλα τα έγγραφα του Σωματείου και μαζί με τους άλλους συμβούλους υπογράφει τα Πρακτικά.
Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις, τακτικές και έκτακτες όπου προεδρεύει μέχρι να εκλεγεί το Προεδρείο.
Συνυπογράφει μαζί με τον Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία κάθε ένταλμα πληρωμής.
Επιβλέπει για την εφαρμογή των αποφάσεων του Δ.Σ. και των Γενικών Συνελεύσεων, για την καλή διαχείριση και έχει ιδιαίτερη ευθύνη για την λειτουργία του Σωματείου.
Καλεί τα μέλη του Σωματείου ή του Δ.Σ. σε εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους προς τον Σωματείο και φροντίζει να τηρούνται πιστά οι διατάξεις του καταστατικού.
Γενικά παίρνει κάθε μέτρο που εξασφαλίζει τα συμφέροντα και τους σκοπούς του Σωματείου.
Ο Πρόεδρος αναπληρώνεται στα καθήκοντά του απουσιάζων ή κωλυόμενος, από τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ

ΑΡΘΡΟ 20
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ο Γενικός Γραμματέας διευθύνει το γραφείο του Σωματείου και έχει την ευθύνη για την κανονική λειτουργία του. Τηρεί το πρωτόκολλο και την αλληλογραφία και μεριμνά για την γρήγορη διεκπεραίωση κάθε εγγράφου καθώς και για την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ. πάνω στις γενικής φύσεως υποθέσεις του Σωματείου.
Τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. , υπογράφει με τον Πρόεδρο και φροντίζει να υπογραφούν και από όλα τα μέλη του Δ.Σ. όταν είναι παρόντα.
Προσυπογράφει με τον Πρόεδρο κάθε έγγραφο του Σωματείου.
Προσυπογράφει με τον Πρόεδρο και τον Ταμία τα εντάλματα πληρωμής.
Τηρεί και ενημερώνει τα μητρώα των μελών με τις μεταβολές που γίνονται και υποβάλλει κάθε τρίμηνο στο Δ.Σ. κατάσταση των μελών που καθυστερούν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις.
Φέρνει για έγκριση τις αιτήσεις εγγραφής ή διαγραφής μελών.
Τηρεί το βιβλίο πρακτικών των συνεδριάσεων του Δ.Σ. καθώς και κάθε βιβλίο που ορίζεται από τον Νόμο με απόφαση του Δ.Σ.
Συντάσσει και συνυπογράφει με τον Πρόεδρο την λογοδοσία των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Γενική Συνέλευση κατά την τελευταία συνεδρίαση αυτής και φυλάσσει υπεύθυνα την σφραγίδα και το αρχείο του Σωματείου, αναπληρώνεται δε, απουσιάζων ή κωλυόμενος στα καθήκοντά του από ένα μέλος του Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 21
ΤΑΜΙΑΣ

Ο Ταμίας εισπράττει όλα τα γενικά έσοδα και ειδικότερα όλες τις εισφορές και συνδρομές των μελών.
Για όλες τις εισπράξεις εκδίδει διπλότυπες αποδείξεις (Γραμμάτια Εισπράξεως) τα οποία προηγούμενα έχουν θεωρηθεί και αριθμηθεί από την Ελεγκτική Επιτροπή και καταχωρηθεί πριν από κάθε χρήση στο βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων του Δ.Σ.
Ο Ταμίας κάνει όλες τις πληρωμές με βάση ένταλμα που εκδίδεται ύστερα από έγκριση των σχετικών δαπανών από το Δ.Σ. το οποίο έχει υπογραφεί από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα και στο οποίο απαραίτητα επισυνάπτει τα σχετικά δικαιολογητικά.
Ο Ταμίας είναι υπόλογος και έχει αστική και ποινική ευθύνη για κάθε απώλεια χρημάτων ή πληρωμή χωρίς δικαιολογητικά. Υποχρεούται να καταθέτει σε Τράπεζα όλες τις εισπράξεις σε λογαριασμούς επ’ ονόματι 3 μελών του Δ.Σ. του Σωματείου εκ των οποίων το ένα θα είναι ο ίδιος, σύμφωνα με τις εντολές του Δ.Σ. Μπορεί όμως να διατηρεί για κάλυψη μικροεξόδων και αναγκών επείγουσας φύσης, ποσό μέχρι 100 ευρώ που μπορεί να αυξομειώνεται με απόφαση του Δ.Σ.
Η ανάληψη χρημάτων από τις καταθέσεις γίνεται από τον Ταμία που κάθε φορά θα εξουσιοδοτείται γι’ αυτό από τα άλλα δύο μέλη επ’ ονόματι των οποίων έχουν κατατεθεί τα χρήματα αφού έχει προηγηθεί η σχετική για την δαπάνη απόφαση του Δ.Σ.
Ο Ταμίας τηρεί το βιβλίο Ταμείου, περιουσίας και τα άλλα λογιστικά βιβλία που προβλέπονται από το Νόμο και φυλάσσει σε ιδιαίτερους φακέλους όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής και κίνησης των λογαριασμών καταθέσεων του Σωματείου.
Απουσιάζων ή κωλυόμενος ο Ταμίας, αναπληρώνεται στα καθήκοντά του από ένα μέλος του Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 22
ΟΙ ΕΦΟΡΟΙ

Ο έφορος ορειβασίας – αναρρίχησης είναι υπεύθυνος για την λειτουργία του ορειβατικού – αναρριχητικού τμήματος του σωματείου. Συμπληρώνει το δελτίο δράσης των μελών πάνω στην συγκεκριμένη δραστηριότητα, αναλαμβάνει σε συνεργασία με το Δ.Σ την διοργάνωση σχολών ορειβασίας – αναρρίχησης, μεριμνά για την σήμανση και ασφάλιση των αναρριχητικών πεδίων και εισηγείται την αγορά του αναγκαίου υλικού εξοπλισμού για την άσκηση της συγκεκριμένης δραστηριότητας.

Ο έφορος δραστηριοτήτων είναι υπεύθυνος για τον συντονισμό των δραστηριοτήτων και λειτουργία των υπολοίπων τμημάτων του σωματείου. Συμπληρώνει το δελτίο δράσης των μελών πάνω σε κάθε συγκεκριμένη δραστηριότητα, αναλαμβάνει σε συνεργασία με το Δ.Σ την διοργάνωση σχολών, και εισηγείται την αγορά του αναγκαίου υλικού εξοπλισμού για την άσκηση της συγκεκριμένης δραστηριότητας.

Ο έφορος υλικού είναι αρμόδιος για την συγκέντρωση και δανεισμό των αθλητικών υλικών του σωματείου. Τηρεί το βιβλίο περιουσίας και υλικού στο οποίο καταγράφονται όλα τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία, καθώς και ο αθλητικός εξοπλισμός του Σωματείου. Επίσης είναι υπεύθυνος για την κατασκευή και λειτουργία της ιστοσελίδας (web site) του σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 23
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η ελεγκτική Επιτροπή εκλέγεται ταυτόχρονα με το Δ.Σ. από την Γενική Συνέλευση, είναι τριμελής και αποτελείται από τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και τον Γραμματέα.
Κατά την διενέργεια των εκλογών εκλέγονται επίσης δύο αναπληρωματικά μέλη από τους κατά σειρά επιτυχόντες.
Η Ελεγκτική Επιτροπή συγκροτείται σε Σώμα με την ίδια διαδικασία που ισχύει και για το Δ.Σ.
Κύριο καθήκον της Ελεγκτικής Επιτροπής είναι ο έλεγχος της διαχείρισης των οικονομικών του Σωματείου από το Δ.Σ. και τον Ταμία.
Για τον έλεγχο αυτό, συντάσσει λεπτομερή ετήσια έκθεση οικονομικής διαχείρισης του Δ.Σ. και με τις παρατηρήσεις της τη διαβάζει ο Πρόεδρός της στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.
Για την εκτέλεση του καθήκοντός της η Ελεγκτική Επιτροπή δικαιούται να ζητήσει από το Δ.Σ. να τεθούν υπ’ όψιν της τα βιβλία διαχείρισής του και τα στοιχεία των εν γένει δικαιολογητικών.
Η Ελεγκτική Επιτροπή συνέρχεται τακτικά ένα μήνα πριν από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση, έκτακτα δε όποτε το κρίνει αναγκαίο.
Τα μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής δεν μπορεί να είναι μέλη του Δ.Σ. του Σωματείου.
Η Ελεγκτική Επιτροπή θεωρεί τα Γραμμάτια Είσπραξης και Πληρωμής του Σωματείου πριν από την χρησιμοποίησή τους.
Η Ελεγκτική Επιτροπή επιβλέπει αν οι πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ταμία είναι σύμφωνες με τις διατάξεις του Νόμου του καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως, αναφορικά με την οικονομική διαχείριση και εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο μέτρα εσωτερικού ελέγχου της περιουσίας του Σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 24
ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ

Τα βιβλία του Σωματείου είναι:

 1. Το βιβλίο μητρώου των μελών στο οποίο αναγράφονται αριθμητικά το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση κατοικίας, και οι χρονολογίες εγγραφής και διαγραφής κάθε μέλους.
 2. Το βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων των μελών.
 3. Το βιβλίο πρακτικών Συνεδριάσεων του Δ.Σ. του Σωματείου.
 4. Το βιβλίο Ταμείου στο οποίο καταχωρούνται με χρονολογική σειρά όλες οι εισπράξεις και πληρωμές του Σωματείου.
 5. Το βιβλίο περιουσίας και υλικού στο οποίο καταγράφονται όλα τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία, καθώς και ο αθλητικός εξοπλισμός του Σωματείου.
 6. Εκτός των παραπάνω, το Σωματείο τηρεί και όσα βιβλία και στοιχεία επιβάλλονται με νόμο ή κρίνονται αναγκαία από το Δ.Σ. Όλα τα παραπάνω οικονομικά βιβλία αριθμούνται και θεωρούνται, πριν χρησιμοποιηθούν, από την Ελεγκτική Επιτροπή.


ΑΡΘΡΟ 25
ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Το Σωματείο μπορεί να διαλυθεί είτε υποχρεωτικά, αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου, είτε εκούσια ύστερα από ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
Σε περίπτωση διάλυσης, το Σωματείο τίθεται σε εκκαθάριση, καθήκοντα δε εκκαθαριστή εκτελεί το τελευταίο Διοικητικό Συμβούλιο.
Σε περίπτωση διάλυσης του σωματείου, όλα τα περιουσιακά στοιχεία, μετά την εκκαθάριση, περιέρχονται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, για την εξυπηρέτηση αθλητικών σκοπών.

ΑΡΘΡΟ 26

Κάθε τι άλλο που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό αυτό, ρυθμίζεται από τις σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα και του Ν. 2725/1999 ή αλλιώς θα αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

Το Καταστατικό αυτό, αποτελούμενο από 26 άρθρα, συντάχθηκε, διαβάστηκε κατ’ άρθρο και στο σύνολό του και έγινε δεκτό από την Ιδρυτική Γενική Συνέλευση στις 05/05/2007 και υπογράφεται όπως ακολουθεί.